Vedtægter for MG Car Club Denmark

§ 1. Klubbens navn 

Klubbens navn er ‘The MG Car Club Denmark’. Den er tilknyttet The MG Car Club Ltd., England, som denne klubs danske vestlige center. 

§ 2. Klubbens formål
MGCCDK har til formål at fremme og fastholde interesse om MG-bilerne gennem afholdelse af klubløb, selskabelige arrangementer, teknisk samarbejde m.v., og herunder forsøge at bevare en vigtig del af den engelske motorhistorie ved tilskyndelse til anvendelse af de enkelte biler samt bevaring af bilernes historie og originalitet. 

§ 3. Hvem kan optages som medlem
Som medlem kan optages personer, som er brugere af eller i øvrigt har interesse for MG biler. Hvert medlem kan ved indmeldelse eller senest 1. januar over for kassereren anmelde en medkører. Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år ved kalenderårets begyndelse, betragtes som juniormedlemmer. 

§ 4. Klubbens regnskabsår
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

§ 5. Kontingent
Kontingentet skal betales senest den 1. januar. Undladelse af at betale kontingent rettidigt medfører, at medlemsskabet ophører. Såfremt medlemsskabet ønskes fortsat, må der betales indskud som for nye medlemmer. Medlemmer, der optages efter den 1. juli, betaler 1/2 års kontingent for perioden frem til den 31. oktober. Ved ophør af medlemsskab er den pågældende forpligtet til at afvikle ethvert mellemværende med klubben. Juniormedlemmer betaler halv kontingent. Generalforsamling beslutter kontingentbeløbet for medlemmer. 

§ 6. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse kan kun ske ved årsskiftet ved meddelelse til kassereren eller medlemsregistrator. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt den pågældende bevidst har skadet klubbens omdømme eller i øvrigt i væsentlig grad har skadet klubbens interesser. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for den førstkommende generalforsamling, der har den endelige afgørelse. 

§ 7. Registre
Klubben kan oprette registre for de enkelte hovedtyper af MG biler, dvs. Vintage, Triple-M, T-type, SVW, Y-type, A, A Twin Cam, Z Magnette, B, C, 8, Midget, og FWD . 

§ 8. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer det andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det måtte findes påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren udfærdiger referat af bestyrelsesmøderne. Ved varigt forfald blandt bestyrelsesmedlemmerne skal bestyrelsen supplere sig med suppleanter i den rækkefølge, disse har opnået stemmetal på generalforsamlingen, evt. ved lodtrækning. 

§ 9. Klubbens tegningsregel
MGCCDK tegnes af bestyrelsesformanden I forening med et andet bestyrelsesmedlem. Herudover tegnes klubben af to bestyrelsesmedlemmer I forening eller af den samlede bestyrelse. Udtræk fra klubbens likvidkonti godkendes af klubbens kasserer med efterfølgende godkendelse ved fremlæggelse og godkendelse af perioderegnskab på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, der skal afholdes mellem den 15.marts og 15.april.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Evt. valg af formand.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den 10. februar. Alle forslag, der er indkommet rettidigt, skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, der skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse kan eventuelt sker i klubbladet og på hjemmesiden.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt. Øvrige afstemninger sker ligeledes skriftligt, såfremt mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Bortset fra forslag til lovændringer og klubbens opløsning afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflertal. Til vedtagelse af forslag til lovændringer kræves 2/3 flertal af samtlige på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Hvert gyldigt medlem har 1 stemme. Der kan ikke afgives stemme via fuldmagt.

Ved gyldigt medlem forstås medlemmer, som har betalt kontingent i henhold til §5.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Herudover kan 10% af medlemmerne, forlange ekstraordinær generalforsamling ved med angivelse af dagsorden at fremsætte begæring herom til formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med min. 3 ugers varsel. På ekstraordinær generalforsamling sker afstemning efter samme regler som ved ordinær generalforsamling. 

§ 12. Klubbens opløsning
Forslag til klubbens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens medlemmer, bortset fra medkørere, er mødt. Såfremt forslaget er gennemført med det fornødne flertal, men der ikke er mødt det 2/3 af klubbens medlemmer, og forslaget opretholdes, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling med 3 ugers varsel til afholdelse senest 2 måneder efter den 1. generalforsamling. På den 2. generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for, uden at det er nødvendigt, at 2/3 af klubbens medlemmer er mødt. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue The MG Car Club, England