Privatlivspolitik for MG Car Club Denmark

1. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af MG Car Club Denmark (MGCCDK) og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

MG Car Club Denmark er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til MG Car Club Denmark :

Kontaktperson: Carl Hellmers

Adresse: Kobbelvænge 2, 6000 Kolding

CVR: 29272322

Telefonnr.: 23485922

Mail: carl@mgcc.dk

Website: www.mgcc.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om Medlemskab af MG Car Club Denmark jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, medkører. Herudover opbevarer vi de oplysninger, som du har overdraget omkring dine MG-er og dine interesser for særlige MG modeller.

Vi bruger dit telefonnummer, adresse og email for at kunne fremsende blad og kontingentopkrævninger  samt for at kunne kontakte dig fx. i forbindelse med de arrangementer, som klubben afholder, herunder pubmøder og løb.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at opfylde drift af klubben.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for opkrævning af kontingent og drift af hjemmeside.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

·         NETS

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand ej heller ikke andre medlemmer af MG klubben. Klubmedlemmer har adgang til dine oplysninger.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som du er medlem af MGCC og dig eksisterer. Ophører du med at være medlem af MGCC., sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere)

Dine oplysninger ligger på hjemmesiden i form af medlemslister (søgbare) og er beskyttet af password, således det udelukkende er klubbens medlemmer, der har adgang til dine oplysninger.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med medlemskab af MGCC. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud medlemskabet, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.