Jobbeskrivelser

Bladudvalg

MG Car Club Denmark
Bladudvalget
Som medlem af bladudvalget beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• at indsamle stof til bladet
• at opfordre klubbens øvrige medlemmer til at skrive i bladet
• sikre at klubben repræsenteres geografisk i bladet
• evt. selv udarbejde artikler
• støtte medlemmernes ønske om assistence ved udarbejdelse af artikler og indlæg
Rutiner:
• Korrekturlæsning
Kvalifikationer:
• Computerkundskaber på brugerniveau
• Tidsforbrug skønnes til ca. en aften pr. måned
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde
• ca. 4 koordinationsmøder
For redaktøren gælder desuden:
Redaktøren har det overordnede ansvar for bladet og arbejdet i bladudvalget.
Vedkommende bør have gode sproglige egenskaber og kunne formulere sig.
Rutiner:
• Indsamling af stof umiddelbart efter deadline og kommunikation med layout/trykkeri
• Korrekturlæsning
• Ansvarling for at bladet kommer på hjemmesiden som pdf
Kvalifikationer:
• Gode computerkundskaber
• Tidsforbrug skønnes til ca. 2-3 dage pr. bladudgivelse
• Gode sproglige egenskaber
• God til kommunikation
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager. 

Arrangementskoordinator

MG Car Club Denmark
Arrangementskoordinator
Som arrangementskoordinator beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Finde arrangører af klubmesterskabsløb geografisk jævnt fordelt pr. sæson
• Assistere arrangørerne med praktiske oplysninger og støtte
• Koordinere kalenderen for alle arrangerede løb i klubben, deadline senest d. 1.
november
Rutiner:
• Koordinere kalenderen for alle arrangerede løb i klubben, deadline senest d. 1.
november
• Følge op på arrangørernes reklame for det pågældende arrangement i bladet, på
hjemmesiden, og på Facebook*
• Minde arrangører om at de finder et medlem til at dokumentere deres løb i ord og
fotos til offentliggørelse i bladet, på hjemmesiden, og på Facebook*
• Bestille trykte skilte til arrangører af pubmøder
• Bestille støbte plaketter til arrangører af klubmesterskabsløb
• Bestille pokaler til klubmesterskabsløbene (1., 2., 3. plads), lidt større pokaler til
klubmestrene (1., 2., 3. plads), samt pokaler til MG Sport (1., 2., 3. plads) og lidt
større pokaler til MG Sports Mesterskabet (1., 2., 3. plads)
• Løbsresultater sendes som en Excel liste til hjemmesiden samtidig med opdatering på
stillingen i klubmesterskabet efter hvert løb
Kvalifikationer:
• Tidsforbrug skønnes til ca. to timer pr. måned
• Lidt IT kendskab til Excel og bestillinger på internet
• God til at kommunikere
• God til at have med mennesker at gøre
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
• 5-6 bestyrelsesmøder om året
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.
* Klubben stiller ikke som et krav, at medlemmer i udvalg har en social profil på Facebook.
Der opfordres til, at de af udvalgets medlemmer der måtte bruge Facebook anvender
denne platform i udvalgsarbejdet.

Formand

Som formand beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Repræsentere klubben
• Varetage medlemmernes interesser
• Ansvarlig for overordnede beslutninger vedrørende klubben, herunder vedtægter,
løbsreglement, værdier, samt den overordnede holdning i klubben
• Driftansvar
• Følge med i Motor Historisk Samråds arbejde
• Følge med i Dansk Automobil Sports Unions arbejde
• Følge med i Historisk Motor Sports (HMS) arbejde
Rutiner:
• Skrive leder til bladet
• Indkalde til bestyrelsesmøde og udsende dagsorden dertil
• Indkalde til det årlige udvalgsmøde og udsende dagsorden dertil
• Indkalde til generalforsamling og udsende dagsorden dertil
• Deltage i MG Car Club European Conference hvert andet år
Kvalifikationer:
• Tidsforbrug skønnes til ca. 1-2 dage pr. uge i gennemsnit
• Gode sprogkundskaber samt evne til at kunne formulere sig
• Computerkundskaber på brugerniveau
• God til at lytte, skabe kompromiser
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
• 5-6 bestyrelsesmøder om året
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager. 

Hjemmesideudvalget

MG Car Club Denmark
Hjemmesideudvalget
Som medlem af hjemmesideudvalget beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Lægge nyheder på hjemmesiden
• Lægge fotos fra afholdte arrangementer i galleriet
• Lægge datoer i kalenderen
• Skrive opslag på klubbens Facebook profil*
• Tæt samarbejde med klubbens pubmødekoordinatorer
Rutiner:
• Gerne et opslag på Facebook* en gang om ugen
Kvalifikationer:
• Gode computerkundskaber
• Tidsforbrug skønnes til ca. en aften pr. uge
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
For webmaster gælder desuden:
Webmaster har det overordnede ansvar for hjemmesiden og arbejdet i udvalget
Rutiner:
• Løbende support af hjemmesiden med kontakt til hostingselskabet
• Løbende kontakt til hjemmesideredaktørerne
Kvalifikationer:
• Gode computerkundskaber
• Tidsforbrug skønnes til ca. en aften pr. uge
• God til kommunikation
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.
* Klubben stiller ikke som et krav, at medlemmer i udvalg har en social profil på Facebook.
Der opfordres til, at de af udvalgets medlemmer der måtte bruge Facebook anvender
denne platform i udvalgsarbejdet.

Klubshoppen

MG Car Club Denmark
Klubshoppen
Som medlem af klubshoppen beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Indkøb af varer til videresalg i klubshoppen (beklædning, bøger, regalier)
• Opdatere shoppen på hjemmesiden
• Skrive opslag på klubbens Facebook* profil for køb/salg
• Økonomistyring
• Deltage i messer og andre arrangementer
Rutiner:
• Check eBay for potentielle indkøb, gerne en gang om ugen
• Ajourføre regnskab, gerne en gang om måneden
• Løbende opdatere shoppen på hjemmesiden
• Løbende reklamere på klubbens Facebook* profil for køb/salg
• Løbende reklamere i bladet
• Check varelageret mindst en måned før messen i Fredericia (forår/efterår)
• Sende regnskab til kassereren
Kvalifikationer:
• Tidsforbrug skønnes til ca. to timer pr. uge
• Godt handelstalent
• Gavnligt med erfaring med handel på eBay
Kontakter:
• MG Owners Club i England
• Amazon.co.uk
• Ebay.co.uk
• Jysk Emblem Fabrik
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
• 3-4 udvalgsmøder i udvalget sammen med klubstanden
For klubshopbestyreren gælder desuden:
• Man har det overordnede ansvar for, at klubshoppen fungerer, samt dialog med
klubshoppens øvrige medlemmer samt bestyrerne af klubstanden
• Man fungerer som klubshoppens kontakteperson til og fra bestyrelsen
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.
* Klubben stiller ikke som et krav, at medlemmer i udvalg har en social profil på Facebook.
Der opfordres til, at de af udvalgets medlemmer der måtte bruge Facebook anvender
denne platform i udvalgsarbejdet.

Klubstanden

MG Car Club Denmark
Klubstanden
Som medlem af klubstanden beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Planlægning af klubbens ansigt ud ad til på messer og andre arrangementer
• Økonomistyring
• Deltage i messer og andre arrangementer
Rutiner:
• Bestille standplads til messer
• Bestille ophængning af lys og wire til banner ved teknisk afdeling, Fredericia
Messecenter
• Finde bil(er) til udstilling
• Sørge for at alt materiel til klubstanden er klar forud for messer og arrangementer
• Avertere efter hjælp til bemanding af klubstanden på messer
• Indsende regnskab til kassereren
• Reklamere for klubstandens aktiviteter i bladet
• Reklamere for klubstandens aktiviteter på Facebook*
Kvalifikationer:
• Tidsforbrug skønnes til ca. 2×3 dage ved messerne, 2×1 dag for klargøring af
materiel, 2×2 timer til indkøb af forplejning (kaffe, rundstykker, m.m.), 2×3 timer med
at arrangere vagtplan og sende den ud til hjælperne, 2×2 timer til regnskab
• Struktureret planlægning
• God til at kommunikere
• God til at have med mennesker at gøre
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
• 3-4 udvalgsmøder i udvalget sammen med klubshoppen
For bestyreren af klubstanden gælder desuden:
• Man har det overordnede ansvar for, at klubstanden fungerer, samt dialog med
klubstandens medhjælpere samt klubshoppen
• Man fungerer som klubstandens kontaktperson til og fra bestyrelsen
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.
* Klubben stiller ikke som et krav, at medlemmer i udvalg har en social profil på Facebook.
Der opfordres til, at de af udvalgets medlemmer der måtte bruge Facebook anvender
denne platform i udvalgsarbejdet.

MG Sportudvalget

MG Car Club Denmark
MG Sport udvalget
Som medlem af MG Sport udvalget beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Planlægning af MG Sport Mesterskabet
• Styring af udvalgets økonomi
• Løbsansøgning til DASU
• Tilladelse fra lodsejere eller politi
• Invitationer til løb i bladet, på hjemmesiden, og Facebook*
• Opsætning af bane
• Officials
• Tidtagning
• Udarbejdelse af resultatliste
• Resultater i bladet og på hjemmesiden
• Markedsføring med omtale af arrangementer med mere i bladet, på hjemmesiden,
og på Facebook
Rutiner:
• Datoer for MG Sport Mesterskab aftales med arrangementskoordinatoren, så de
ligger klar senest d. 1. november for den kommende sæson
• Invitationer til MG Sport Mesterskabet skal sendes til og skal offentliggøres i god tid
• Efter hvert løb skal resultater og den samlede mesterskabsstilling offentliggøres
• Omtale af hvert løb skal tilstræbes
Kvalifikationer:
• DASU løbsleder kursus
• DASU teknisk kontrollant kursus
• Erfaring fra motorsport (bane, hillclimb, manøvreprøve, rally)
• Erfaring i baneopsætning
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
• 1-2 møder i udvalget
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.
* Klubben stiller ikke som et krav, at medlemmer i udvalg har en social profil på Facebook.
Der opfordres til, at de af udvalgets medlemmer der måtte bruge Facebook anvender
denne platform i udvalgsarbejdet.

Pubmødeudvalget

MG Car Club Denmark
Pubmødeudvalget
Som pubmødekoordinator beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Byde nye medlemmer velkommen og opfordre dem til at deltage i pubmøder
• Tilskynde til at der bliver afholdt et passende antal pubmøder hvert år
• Indsamle informationer med tid, sted, osv. for de planlagte pubmøder
• Sende oplysninger om pubmøder til redaktøren af bladet samt til en
hjemmesideredaktør
• Opfordre medlemmer til at skrive og tage fotos ved pubmøderne, så det kan bringes
i bladet og på hjemmesiden
• Skrive opslag på klubbens Facebook profil*
Rutiner:
• Byde nye medlemmer velkommen og opfordre dem til at deltage i pubmøder
• Planlægge pubmøder for sæsonen, så datoerne kan komme i den trykte kalender
(deadline 15. november for det kommende år)
• Finde medlemmer til at dokumentere hvert pubmøde i ord og fotos
• Løbende reklame forud for hvert pubmøde på hjemmesiden (via
hjemmesideredaktør) og på Facebook*
Kvalifikationer:
• Tidsforbrug skønnes til ca. to aftener pr. måned
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.
* Klubben stiller ikke som et krav, at medlemmer i udvalg har en social profil på Facebook.
Der opfordres til, at de af udvalgets medlemmer der måtte bruge Facebook anvender
denne platform i udvalgsarbejdet.

Kasserer

MG Car Club Denmark
Kasserer
Opgaver:
• Ansvarlig for klubbens regnskab
• Budgetlægning
• Aflevering af adresseliste til Nets (forsendelse af giroindbetalingskort)
• Aflevering af adresselister til Portopartner (forsendelse af MG bladet)
• Gennemgå regnskab til dato ved hvert bestyrelsesmøde
Rutiner:
Hver uge:
• Check af klubbens bankkonto for indbetalinger af nye medlemmer (netbanking)
• Betalinger af regninger (netbanking)
• Opdateringer af listen til portopartner og Nets med nye medlemmer, udmeldelser og
adresseændringer
• Opdatering per mail til medlemsregistrator og webmaster@mgcc.dk med nye medlemmer,
adresseændringer, og udmeldelser
Hver måned:
• Opdatering af klubbens regnskab (ca. 15 bilag hver måned)
• Sende opdateret medlemsliste (Excel fil) til webmaster@mgcc.dk
Hvert halve år (februar / august):
• Momsregnskab for klubben og klubshoppen (Moms-registrering på Skats hjemmeside)
Hvert år:
• Udsendelse af regninger til annoncør (oktober / november)
• Sammenligning af medlemsdatabase, Portoparter og Nets lister for eventuelle fejl og afvigelser
(begyndelsen af november)
• Registreringen af kontingent-indbetalinger (december / januar)
• Modtagelse af klubshoppens regnskab og nulstilling af Excel regneark (januar)
• Udsendelse af rykker per post (januar)
• Næste års budget (januar)
• Afslutning af regnskabet og revision af klubbens revisorer (februar)
Kvalifikationer:
• Gode IT kundskaber specielt Microsoft Excel og Word
• Kendskab til regnskab er ikke absolut nødvendigt, men det vil være en fordel
Tidsforbrug:
• Tidsforbrug skønnes til ca. 2 til 3 timer pr. uge, lidt mere i december og januar, lidt mindre omkring
sommerferie
• 5-6 bestyrelsesmøder om året
• Generalforsamlingen
• Udvalgsmøde
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.

Sekretær

MG Car Club Denmark
Medlemsregistrator
Som medlemsregistrator beskæftiger man sig med følgende opgaver:
• Udsendelse af velkomstpakke til nye medlemmer
• Vedligeholdelse af medlemsdatabasen sammen med kassereren
• Oprettelse af nye medlemmer i databasen
• Sletning af udmeldte medlemmer i databasen
• Opdatering af ændrede medlemsoplysninger i databasen
• Kontakt til redaktøren med information om nye medlemmer
• Kontakt til pubmødekoordinatorerne, så de kan byde velkommen til nye medlemmer
• Jævnlig kontakt til kassereren
Rutiner:
• Løbende opdatering af medlemsdatabasen
• Fremsendelse af liste over nye medlemmer til bladet
• I november måned fremsendes en opdateret medlemsliste til kassereren med
henblik på udsendelse af girokort.
• I januar måned fremsendes databasen (Excel lister) til tryk af medlemsblad til opsætning
Kvalifikationer:
• Godt kendskab til IT, specielt Excel
Mødeantal pr. år skønnes til at være:
• 1 udvalgsmøde for alle udvalg og bestyrelse
• 5-6 bestyrelsesmøder om året
Alle i klubbens udvalg får en mgcc.dk mail adresse, som viderestilles til deres private mail.
Klubmailen er ikke en fysisk eksisterende mail med inbox, så ingen har adgang til mails
andre end afsender/modtager.